Statusrapport 2014

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» i 2014. Programmet har fem arbeidspakker:

1  Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger
2  Sektorens rammebetingelser og regelverk
3  Økonomiske rammebetingelser i Norge
4  Markedsbasert høsting
5  Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Det har i prosjektperioden vært gjennomført to møter med styringsgruppen og to med referansegruppen i tråd med programbeskrivelsen. Samtidig har forskergruppen vært involvert i en rekke møter og deltatt i prosjekter som er relatert til funn fra programmet. Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over aktiviteten i programmet i 2014, de funn som er gjort og drøfte hvilke implikasjoner funnene har. I tillegg gis det en oversikt over hvordan funnene er formidlet, gjennom publikasjoner og/eller presentasjoner fra de ulike arbeidspakkene.

Prioritering og innretningen av forskningsaktivitet følger det oppsett som fremgår av FHFs programbeskrivelse for 2014 og med den konkretisering som er gitt av styrings- og referansegruppen.

Statusrapport Torskeprogammet 2014