Mindre klimagassutslipp fra trålere

Drivstofforbruket per kilo fisk er halvert i løpet av de siste ti årene. Hovedårsaken er flere fiskekvoter per torsketråler, kombinert med stor tilgang på torsk.

Nofimas økonomer har undersøkt drivstofforbruket i havfiskeflåten i tiårsperioden 2002- 2012. I denne perioden økte torskekvotene kraftig. Med tilgang på mye torsk, som er det best betalte råstoffet, har trålerne i større grad forlatt reke- og seifisket til fordel for torsken.

En rekke andre faktorer spiller også inn, blant annet ny teknologi, høyere drivstoffpriser og avstanden trålerne går for å finne torsken.

En viktig årsak til nedgangen i drivstofforbruk er at det har blitt færre trålere. I 2012 utgjorde havfiskeflåten bare en tredel av fiskefartøyene som var i drift ti år tidligere. Mange av fartøyene er skiftet ut og er nå nyere og større. Flere fryser fisken om bord, noe som gjør at de er lenger uten på havet før de kommer til land med fangsten sin. I tillegg går de større avstander for å finne fisken.

Disse endringene har også ført til jevnere leveranser av torsk i løpet av året, mens vi tidligere fikk størsteparten av torskefangsten levert om vinteren.

Funnene fra analysene ble presentert på et møte i forskningssenteret CRISP 11. november. Foredraget finner du i lenken Mindre klimagassutslipp fra trålere

Saken er tatt fra nofima.no